Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Εγγύηση για την Νεολαία”

Στήριξη σε κατ’ ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας (“on the job training”) καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς: ψηφιακά επαγγέλματα, ενέργεια, τεχνικά επαγγέλματα. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης συνίσταται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν δύο Στάδια:

 • Στάδιο Α’:
  • Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 
  • Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills) 
  • Πιστοποίηση των ωφελουμένων και
 • Στάδιο Β’:Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες «διαδρομές»:
  • Διαδρομή Νο1 – Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση: Πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Διαδρομή Νο2 – Προώθηση στην απασχόληση: Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Διαδρομή Νο3 – Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training): Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Διαδρομή Νο4 – Προώθηση στην αυτοαπασχόληση: Mentoring και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις αυτών
 • ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 15/4/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σ. 14 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΣΠΑ