ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» .

Η δράση αφορά στην υποστήριξη φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επιχορήγηση της οικονομικής τους δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μίας (1) θέσης εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι αποκλειστικά φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1, και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 100.000€ με επιδότηση 100%.

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες:

1. Λειτουργικά έξοδα

2. Αμοιβές τρίτων

3. Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης

4. Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας

5. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας

6. Προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων/ αναλωσίμων

7. Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού

8. Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στηνιστοσελίδα www.ependyseis.gr, από τις 26/04/2021 και ώρα 13.00 έως και τηνκαταληκτική ημερομηνία 30/06/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360824 (αρμόδιο στέλεχος Αγάπη Αδαμοπούλου) και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail: κalo@elanet.grκαι στο τηλέφωνο 2130166100-3 (αρμόδιο στέλεχος Αριστομένης Κοσμάς).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.