Στην πλατφόρμα καλούνται όλοι να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων προκλήσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων.

Μέσω της πλατφόρμας προωθούμε και ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα των μελών, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν τη στρατηγική, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες:

– Την διοργάνωση Θεμάτων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες του Νοτίου Αιγαίου.
– Τη συλλογή προτάσεων από τους πολίτες του Νοτίου Αιγαίου.
– Την αξιολόγηση προτάσεων από τους ίδιους τους χρήστες – Τη συλλογή ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο
– Την παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών και την προσπάθεια αφομοίωσής τους
– Τη δυνατότητα ψηφοφορίας / βαθμολόγησης στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους χρήστες
– Την συνδιαμόρφωση και σχολιασμό σε κείμενα πολιτικής. H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες και συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε το συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος!