ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε αυτή τη σελίδα ανεβάζουμε “Νέα και Ανακοινώσεις” που αφορούν το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και νέα στο τομέα της κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας, θέματα χρηματοδότησης και κοινωνικής οικονομίας, καθώς και άλλα σχετικά θέματα.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Εγγύηση για την Νεολαία”

Στήριξη σε κατ’ ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας (“on the job training”) καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς: ψηφιακά επαγγέλματα, ενέργεια, τεχνικά επαγγέλματα. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης συνίσταται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν δύο Στάδια:

 • Στάδιο Α’:
  • Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 
  • Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills) 
  • Πιστοποίηση των ωφελουμένων και
 • Στάδιο Β’:Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες «διαδρομές»:
  • Διαδρομή Νο1 – Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση: Πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Διαδρομή Νο2 – Προώθηση στην απασχόληση: Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Διαδρομή Νο3 – Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training): Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Διαδρομή Νο4 – Προώθηση στην αυτοαπασχόληση: Mentoring και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις αυτών
 • ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 15/4/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σ. 14 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΣΠΑ


Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Συμβουλευτική – Κατάρτιση-Πιστοποίηση»

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 166 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

· Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους διάρκειας 200 ωρών με επίδομα 5€/ώρα (συνολικό επίδομα 1.400€).

· Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους.

· Συμμετάσχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου κατόπιν της από 18/03/2022 Απόφασης ΔΣ αποφασίζει την παράταση στην υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων (Γ’ Κύκλος) έως τις 01/04/2022 και ώρα 23:59.

Αντίστοιχα, η υποβολή των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις 07/04/2022 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο https://katartisi.keaimsyrou.gr/

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050812, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δείτε και τα παρακάτω συνημμένα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του  Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου ΕΑ Ι.Μ. Σύρου στο τηλ. 2281082815.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τις άνεργες γυναίκες, τους μακροχρόνια άνεργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία για οικογενειακούς ή άλλους λόγους δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής κα του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

 • Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.
 • Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Περίοδος υποβολής

από 17/1/2022 έως 17/2/2022 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλεται μόνο μία αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο.

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση απασχόλησης-εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση Προσωπικού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιλέξιμες περιοχές:

 • Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Τομέα Αθηνών: Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου (Νέων Λιοσίων), Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Χαϊδαρίου.
 • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς: Δήμοι Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Πειραιώς, Περάματος, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δήμοι Άνδρου, Ανάφης, Θήρας, Ιητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλυμνίων, Λειψών, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου, Κάσου, Κέας, Κύθνου, Κω, Νισύρου, Κιμώλου, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου, Μυκόνου, Αμοργού, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Αντιπάρου, Πάρου, Μεγίστης, Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Σύρου-Ερμούπολης, Τήνου. 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

Μόλις ξεκίνησε ένας κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων σύγχρονης (webinars) και ασύγχρονης εκπαίδευσης με θέμα: «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία».


 Εγγραφείτε άμεσα για να παρακολουθήσετε τα ζωντανά σεμινάρια.
 Οι εκπαιδευτικές δράσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “REACH: Roma women’s Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health” που υλοποιείται υπό το συντονισμό της συμβουλευτικής εταιρείας CMT PROOPTIKI σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Σχολή Μαιευτικής Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να παρέχονται συμπεριληπτικές υπηρεσίες στην κοινότητα για Ρομά και ιδιαίτερα Ρομά γυναίκες.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενες/ους δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως Κέντρα Κοινότητας (με ή χωρίς παράρτημα Ρομά), αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Υπάρχει δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ 

Η δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την  πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Επίσης, για την  πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα, καθώς  και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική  δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το  3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω  των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ) εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ και τα  Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά  Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και θύματα  έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12  μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% του μισθού και των  ασφαλιστικών εισφορών για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ανώτατο όριο τα 800€ μηνιαίως. Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% με ανώτατο  όριο τα 400€ μηνιαίως. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα  Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, όπου καταβάλλονται. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

∙ Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης  και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης ∙ Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις  

∙ Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους  σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας  βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας 

∙ Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programma


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» .

Η δράση αφορά στην υποστήριξη φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επιχορήγηση της οικονομικής τους δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μίας (1) θέσης εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι αποκλειστικά φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1, και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 100.000€ με επιδότηση 100%.

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες:

1. Λειτουργικά έξοδα

2. Αμοιβές τρίτων

3. Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης

4. Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας

5. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας

6. Προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων/ αναλωσίμων

7. Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού

8. Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στηνιστοσελίδα www.ependyseis.gr, από τις 26/04/2021 και ώρα 13.00 έως και τηνκαταληκτική ημερομηνία 30/06/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360824 (αρμόδιο στέλεχος Αγάπη Αδαμοπούλου) και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail: κalo@elanet.grκαι στο τηλέφωνο 2130166100-3 (αρμόδιο στέλεχος Αριστομένης Κοσμάς).