ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 2023

Αξιοποιώντας τη βασική αρμοδιότητα που έχει δοθεί στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης, από τον “Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής”, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημοσιεύει για τέταρτη συνεχή χρονιά την Ετήσια Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης, με έτος αναφοράς το 2023. Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει με εύληπτο, σαφή και επιστημονικό τρόπο τα ευρήματα που προκύπτουν από τη συστηματική καταγραφή των πιο βασικών οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών δεικτών, οι οποίοι αφορούν το σύνολο του πληθυσμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς επίσης να αναλύσει την όποια μεταβολή τους στην εξέλιξη του χρόνου. 

Δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών συνθηκών διαβίωσης καθώς και φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού η Ετήσια Περιφερειακή Έρευνα επιδιώκει να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές αναφορικά με την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας. Σε αυτή τη λογική, η κεντρική διοίκηση αλλά και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στο Νότιο Αιγαίο έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν αξιόπιστα στατιστικά για τη χάραξη όλο και πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, μέσα από τη διαδικτυακή πύλη του Παρατηρητηρίου όπου δημοσιεύεται η έρευνα, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστα στατιστικά, γνωρίζοντας τι συμβαίνει στον τόπο τους και συμβάλλοντας και οι ίδιοι/ οι ίδιες στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής. 

Βασική μεθοδολογία της μελέτης, η οποία αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, αποτελεί η καταγραφή και ερμηνεία δεδομένων, τα οποία αντλούνται από επίσημες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, όπως είναι οι εξής: ΟΟΣΑ, Eurostat, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου και άλλες πηγές. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Παρατηρητήριο Νοτίου Αιγαίου επεξεργάζεται περαιτέρω τα ανωτέρω στοιχεία, που συλλέγει και τηρεί σε δικές του βάσεις δεδομένων, ώστε να παράξει αναλύσεις και γραφήματα τα οποία παρουσιάζει στην παρούσα μελέτη. 

Καθώς η Περιφερειακή Έρευνα είναι ετήσια, εστιάζεται στο έτος 2023 αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί στοιχεία που έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία (2019-2023), για λόγους σύγκρισης και εκτίμησης μελλοντικών εξελίξεων. Επίσης, περιλαμβάνει και μια θεματική διάσταση που για τη φετινή χρονιά είναι ο προσβάσιμος τουρισμός ή πιο απλά η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε τουριστικές υπηρεσίες. 

Για το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η παρούσα μελέτη είναι η τέταρτη στη σειρά, με πρώτη αυτή του έτους 2020. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παραδοτέο ερευνών και μελετών που υλοποιείται από τον ανάδοχο του έργου, “Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες ΙΚΕ”, στο πλαίσιο υποστήριξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Η ομάδα σύνταξης αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου που εργάστηκε σε συνεργασία με στελέχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το επίπεδο διάχυσης της έρευνας είναι Δημόσιο (στο πεδίο Μελέτες) ενώ για το ίδιο το Παρατηρητήριο, οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφενός βοηθούν στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα του έργου, και αφετέρου παρουσιάζονται σε ανοιχτή ημερίδα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων σε θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης.

Παρακάτω ακολουθεί η Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για το έτος 2023.