Σύνοψη Ετήσιας Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (2020)

Τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που προέκυψαν ως αποτελέσματα της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και των πολλαπλών συνεπειών που αυτή έχει επιφέρει στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί κομβική κατεύθυνση των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και χρηματοδότησης σχετικών δράσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και σε περιφέρειες με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικής στήριξης και ένταξης κατέχει σημαντική θέση και αναδεικνύει την αυξητική τάση του δείκτη σοβαρής υλικής στέρησης και την επιμονή της βαθιάς φτώχειας.

Ιδιαίτερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα παράδειγμα περιφέρειας που παρουσιάζει διαχρονικά επιδόσεις πάνω από τον εθνικό μέσο όρο σε επίπεδο απασχόλησης και εισοδήματος παράλληλα με την ύπαρξη βαθιών ανισοτήτων και επισφάλειας στον τομέα της εργασίας. Τέτοιες αντιθέσεις φέρνουν στο προσκήνιο την  ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των παρεμβάσεων πολιτικής και απορρόφησης της χρηματοδοτικής στήριξης. Παράλληλα, προβάλλουν τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών δικτύων ασφαλείας στην ανάδειξη του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μελέτη του, τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπισή του και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων προς τον στόχο αυτό.

Για τον ανωτέρω σκοπό και στο πλαίσιο του «Εθνικού Μηχανισμού» (ν.4445/2016 Α’236) για την καταπολέμηση τη φτώχειας, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης συνέταξε την «Ετήσια μελέτη εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης για το έτος 2020» (ετήσια έρευνα), η σύνοψη της οποίας διατίθεται παρακάτω. Η βασική διάσταση της έρευνας αυτής είναι η μελέτη κρίσιμων σημείων σχετικά με τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτά εμφανίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τον σχεδιασμό και τη χάραξη των ετήσιων πολιτικών και δράσεων του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Η έρευνα αναμένεται να προσανατολίσει την ερευνητική δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τον προγραμματισμό για το παραδοτέο με τίτλο «Επιτόπιες έρευνες καταγραφής της φτώχειας για το σύνολο της Περιφέρειας έτους 2020», την εισαγωγή περιεχομένου στην διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου καθώς και και την διεξαγωγή της επόμενης Ανοιχτής Ημερίδας του έργου.

Παρακάτω, δίνεται η Σύνοψη της Ετήσιας Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για το έτος 2020